Regulamin świadczenia Usługi CyberRescue

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
   1. zakres Usługi CyberRescue;
   2. warunki i zasady świadczenia Usługi CyberRescue;
   3. warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usługi CyberRescue;
   4. wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usługi CyberRescue;
   5. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego w związku ze świadczeniem Usługi CyberRescue.
  2. Podmiotem świadczącym Usługę CyberRescue jest Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-186 Warszawa, ul. Modlińska 129/U10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000543443, NIP 5252609329, REGON 360795070, o kapitale zakładowym 1.491.781,00 PLN, opłaconym w całości („Centrum Bezpieczeństwa”) powiązaną z mBank SA i należącą do grupy kapitałowej mBank.
  3. Centrum Bezpieczeństwa nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi CyberRescue na swojej stronie internetowej pod adresem: https://cyberrescue.me.
  4. Centrum Bezpieczeństwa udostępnia Klientom Regulamin nieodpłatnie na ich żądanie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się dany Klient.
  5. Regulamin ma zastosowanie do konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będących Klientami mBanku.
 2. Definicje

  1. Terminy pisane z dużej litery w niniejszym Regulaminie będą miały poniższe znaczenie:
  2. Bank – bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, ze zm.) lub oddział instytucji kredytowej wykonujące czynności bankowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Cyber Zdarzenie – Zdarzenie w sieci Internet lub na urządzeniach końcowych klienta takich jak Komputer, tablet, smartfon, telefon; którego celem jest zablokowanie lub przejęcie stron internetowych, serwisów internetowych lub skrzynek pocztowych;
  4. Klient – osoba fizyczna, będąca Klientem mBanku, która zawarła z Centrum Bezpieczeństwa Umowę o Usługę CyberRescue;
  5. Komunikator – aplikacja zewnętrznego dostawcy, innego niż Centrum Bezpieczeństwa, dostępna m.in. dla systemów Android, iOS, macOS, Linux, Windows oraz Windows Phone, umożliwiająca Klientowi Kontakt z Centrum Bezpieczeństwa;
  6. mBank – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025237, NIP 5260215088, REGON 001254524, o kapitale zakładowym 169.248.488,00 PLN, opłaconym w całości i należący do grupy kapitałowej mBank.
  7. Polityka Prywatności – polityka prywatności stosowana przez Centrum Bezpieczeństwa, określająca zasady ochrony danych osobowych Klienta, dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://cyberrescue.me;
  8. Potwierdzenie – potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usługi CyberRescue na trwałym nośniku;
  9. Reklamacja Usługi CyberRescue – reklamacja dotycząca niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi CyberRescue w sposób określony w Regulaminie;
  10. Serwisy – serwisy internetowe do których dostęp wymaga od użytkownika dodatkowego uwierzytelnienia , w tym serwisy społecznościowe;
  11. Umowa – umowa o świadczenie Usługi CyberRescue na zasadach określonych w Regulaminie;
  12. Usługa CyberRescue – usługa świadczona przez Centrum Bezpieczeństwa na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie;
  13. Wniosek – wniosek o zawarcie Umowy o świadczenie Usługi CyberRescue na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Usługa CyberRescue

  1. Usługa CyberRescue polega na nieodpłatnym:
   1. udzieleniu Klientowi pomocy i wsparcia w zebraniu, zabezpieczeniu informacji dotyczących okoliczności związanych wystąpieniem Cyber Zdarzenia;
   2. pozostawaniu Centrum Bezpieczeństwa w gotowości do udzielenia Klientowi pomocy i wsparcia oraz reprezentowania go w procedurach reklamacyjnych, w sytuacji utraty przez Klienta dostępu do konta Klienta w serwisach do których dostęp wymaga dodatkowego uwierzytelnienia , w tym w serwisach społecznościowych („Serwisy”) z wyłączeniem serwisów bankowości elektronicznej;
   3. prowadzeniu bieżącej działalności edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa poprzez zdalne informowanie Klientów, w tym za pomocą e-maila lub Komunikatora m.in. o aktualnych zagrożeniach dotyczących urządzeń końcowych oraz o możliwych sposobach zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.
  2. Usługa CyberRescue jest świadczona wyłącznie na rzecz Klientów którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. Rozpoczęcie świadczenia Usługi CyberRescue następuje z dniem zawarcia Umowy.
  4. Klient, na rzecz którego jest świadczona Usługa CyberRescue nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz Centrum Bezpieczeństwa żadnych opłat z tego tytułu.
  5. Centrum Bezpieczeństwa zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem w sieci na stronie internetowej pod adresem: https://cyberrescue.me.
 4. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi CyberRescue

  1. W celu prawidłowego korzystania z usługi CyberRescue wymagane są: posiadanie urządzenia multimedialnego z przeglądarką internetową, oprogramowaniem umożliwiającym otwieranie i przeglądanie plików w formacie .PDF oraz dostęp do sieci Internet.
 5. Warunki zawierania i rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi CyberRescue

  1. W celu zawarcia Umowy konieczne są akceptacja i złożenie Wniosku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej mBanku lub w drodze telefonicznej za pośrednictwem mBanku.
  2. W celu zawarcia i wykonania Umowy niezbędne jest podanie przez Klienta danych w zakresie określonym w Polityce Prywatności.
  3. Warunkiem zawarcia Umowy jest:
   1. akceptacja wymaganych oświadczeń Klienta oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ujawnienie przez mBank na rzecz Centrum Bezpieczeństwa informacji o Kliencie, w tym również informacji objętych tajemnicą bankową w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi CyberRescue;
   2. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
  4. Zawarcie Umowy następuje, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 5.3, z chwilą złożenia przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy, w sposób umożliwiający Centrum Bezpieczeństwa zapoznanie się z jego treścią.
  5. Centrum Bezpieczeństwa przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  6. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  7. Centrum Bezpieczeństwa może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  8. Centrum Bezpieczeństwa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności dopuszcza się działań zabronionych wskazanych w pkt 11 Regulaminu lub świadomie podaje Centrum Bezpieczeństwa nieprawdziwe informacje.
  9. Klient może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  10. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Klient może wysłać:
   1. w formie pisemnej na adres Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. skrytka pocztowa 137, 90-001 Łódź
   2. w formie elektronicznej na adres: [email protected]
  11. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Centrum Bezpieczeństwa może wysłać na adres elektroniczny Klienta.
 6. Prawo Odstąpienia

  1. Klient może, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia („Prawo Odstąpienia”).
  2. Prawo Odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie Centrum Bezpieczeństwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór został zawarty w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Informacje dotyczące korzystania z Prawa Odstąpienia od Umowy określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może wysłać:
   1. w formie pisemnej na adres Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. skrytka pocztowa 137, 90-001 Łódź
   2. na adres e-mail: [email protected]
  5. Centrum Bezpieczeństwa niezwłocznie, jednak nie później niż w najbliższym dniu roboczym po dacie otrzymania odstąpienia od umowy potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej lub na trwałym nośniku.
  6. W przypadku skorzystania przez Klienta z Prawa Odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.
  7. Centrum Bezpieczeństwa niezwłocznie usunie dane dotyczące Klienta, które pozyskało pomiędzy dniem zawarcia Umowy a odstąpieniem od tej Umowy.
 7. Pomoc w przypadku Cyber Zdarzenia

  1. Klient może zgłosić Centrum Bezpieczeństwa zdarzenie, które nastąpiło w okolicznościach wskazujących, że mogło dojść do Cyber Zdarzenia („Zgłoszenie Cyber Zdarzenia”).
  2. Zgłoszenie Cyber Zdarzenia składa się poprzez:
   1. przesłanie do Centrum Bezpieczeństwa wiadomości za pośrednictwem Komunikatora w ramach Usługi CyberRescue; lub
   2. wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]; lub
   3. zgłoszenie telefoniczne na numer 600 112 112 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Klienta operatora telekomunikacyjnego).
  3. W przypadku Zgłoszenia Cyber Zdarzenia Centrum Bezpieczeństwa zapewnia:
   1. konsultacje dotyczące dalszego postępowania Klienta, w zakresie sposobu zebrania i zabezpieczenia ewentualnych dowodów i poszlak wskazujących na możliwość wystąpienia Cyber Zdarzenia;
   2. przygotowanie i dostarczenie Klientowi odpowiedzi na Zgłoszenie Cyber Zdarzenia;
   3. wsparcie Klienta w wypełnianiu formularzy, reklamacji, zgłoszeń niezbędnych w celu zgłoszenia przez Klienta Cyber Zdarzenia;
   4. wsparcie Klienta bezpośrednio w procesie reklamacyjnym oraz w zakresie zgłoszenia Cyber Zdarzenia organom ścigania;
   5. udzielanie wskazówek dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa Klienta w przyszłości.
  4. Centrum Bezpieczeństwa nie prowadzi w imieniu Klienta obsługi Cyber Zdarzeń, których celem jest przejęcie dostępu do rachunku bankowego Klienta lub posiadanych na nim środków finansowych. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia Klient jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z bankiem.
  5. Centrum Bezpieczeństwa może zwrócić się do Klienta z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących wystąpienia lub okoliczności wskazujących, że mogło dojść do Cyber Zdarzenia.
  6. Centrum Bezpieczeństwa przekazuje Klientowi odpowiedź nie później niż w ciągu 72 godzin od chwili Zgłoszenia Cyber Zdarzenia przez Klienta. Termin ten może ulec wydłużeniu do czasu uzyskania przez Centrum Bezpieczeństwa informacji wskazanych w pkt 7.5 powyżej.
  7. Centrum Bezpieczeństwa przekazuje Klientowi odpowiedź na zgłoszenie Cyber Zdarzenia w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu.
  8. W przypadku zgłoszenia Cyber Zdarzenia Klient może upoważnić Centrum Bezpieczeństwa do reprezentowania go w postępowaniach reklamacyjnych. Wzór pełnomocnictwa Klienta dla Centrum Bezpieczeństwa określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
  9. Centrum Bezpieczeństwa przechowuje zgłoszenie Cyber Zdarzenia przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Klient dokonał zgłoszenia Cyber Zdarzenia.
 8. Pomoc w przypadku utraty przez Klienta dostępu do konta w serwisach

  1. Centrum Bezpieczeństwa w ramach Usługi CyberRescue udziela Klientom pomocy w przypadku utraty dostępu Klienta do jego konta w Serwisach z wyłączeniem serwisu bankowości elektronicznej, w szczególności wskutek utraty danych umożliwiających Klientowi dostęp do jego konta w Serwisach.
  2. W przypadku zgłoszenia przez Klienta Centrum Bezpieczeństwa utraty dostępu do konta w danym Serwisie, w tym utraty danych Klienta umożliwiających Klientowi dostęp do jego konta w Serwisie, Centrum Bezpieczeństwa zapewnia:
   1. świadczenie konsultacji dotyczących sposobu dalszego postępowania zmierzającego do odzyskania dostępu do konta Klienta w Serwisie;
   2. wsparcie Klienta w wypełnianiu formularzy udostępnianych przez Serwisy na wypadek utraty danych umożliwiających dostęp Klienta do jego konta w Serwisie;
   3. wsparcie Klienta bezpośrednio po odzyskaniu dostępu konta Klienta w Serwisie, w tym sprawdzenie w szczególności: historii logowania, w tym również historii logowania na konkretnych urządzeniach, informacji dotyczącej zakupów w danej aplikacji oraz wysłanych wiadomości;
   4. udzielanie wskazówek dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisów w przyszłości.
  3. W przypadku utraty dostępu do konta w serwisie bankowości elektronicznej Klient jest zobowiązany do bezpośredniego kontaktu z bankiem, który prowadzi pełną obsługę zdarzenia.
  4. W przypadku zgłoszenia przez Klienta Centrum Bezpieczeństwa utraty dostępu do konta Klienta w Serwisie Klient może udzielić Centrum Bezpieczeństwa pełnomocnictwa do reprezentowania Klienta w postępowaniach reklamacyjnych przed Serwisem, w tym w postępowaniach zmierzających do odzyskania przez Klienta dostępu do jego konta w Serwisie, o ile dany Serwis dopuszcza taki sposób reprezentacji Klienta. Wzór pełnomocnictwa Klienta dla Centrum Bezpieczeństwa określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
 9. Reklamacja Usługi CyberRescue

  1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania Usługi CyberRescue („Reklamacja Usługi CyberRescue”).
  2. Reklamację Usługi CyberRescue składa się poprzez:
   1. jej przesłanie w formie pisemnej na adres Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. skrytka pocztowa 137, 90-001 Łódź ; lub
   2. przesłanie do Centrum Bezpieczeństwa wiadomości za pośrednictwem Komunikatora w ramach Usługi CyberRescue; lub
   3. zgłoszenie telefoniczne na numer 600 112 112 (połączenie płatne według stawek właściwego dla Klienta operatora telekomunikacyjnego); lub
   4. wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]
  3. Centrum Bezpieczeństwa rozpatruje Reklamację Usługi CyberRescue w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na Reklamację Usługi CyberRescue przekazuje się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w sposób wskazany w zgłoszeniu Reklamacji Usługi CyberRescue.
  5. Centrum Bezpieczeństwa może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących Reklamacji Usługi CyberRescue, przekazanie dodatkowych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, służących do wykazania zasadności Reklamacji Usługi CyberRescue.
 10. Ochrona danych osobowych

  1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.
 11. Działania zabronione

  1. Klient korzystający z Usługi CyberRescue nie może podejmować działań:
   1. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
   2. naruszających postanowienia regulaminów Serwisów oraz innych podmiotów, z których usług Klient korzysta
 12. Zmiana Regulaminu

  1. Centrum Bezpieczeństwa może zmienić Regulamin wyłącznie z ważnych przyczyn.
  2. Za ważne przyczyny uznaje się następujące przyczyny, których skutkiem jest konieczność zmiany Regulaminu (w wynikającym z danej przyczyny zakresie):
   1. wprowadzenie nowych lub zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego wpływających na sposób świadczenia przez Centrum Bezpieczeństwa Usługi CyberRescue;
   2. wydanie decyzji, rekomendacji, zalecenia, stanowiska, orzeczenia lub innego dokumentu przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, lub inny organ administracji, wpływających na sposób świadczenia przez Centrum Bezpieczeństwa Usługi CyberRescue;
   3. zmiany w systemie informatycznym Centrum Bezpieczeństwa wynikające z:
    1. udoskonalenia systemów informatycznych Centrum Bezpieczeństwa spowodowanych rozwojem technologicznym;
    2. zmian dostawców oprogramowania skutkujących zmianą funkcjonalności systemu informatycznego Centrum Bezpieczeństwa, wpływających na usługi świadczone przez Centrum Bezpieczeństwa, w tym Usługę CyberRescue;
  3. Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego S.A. powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian, na adres e-mail Klienta lub innego wskazanego przez Klienta sposobu komunikacji.
  4. Aktualna treść obowiązującego Regulaminu wraz ze wszystkimi załącznikami dostępna będzie na stronie internetowej pod adresem: https://cyberrescue.me.
  5. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji wprowadzanych zmian, uznaje się, że Klient wyraził zgodę na zmiany.
  6. Złożenie oświadczenia o braku akceptacji zmian jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem przez Klienta Umowy.
 13. Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje od dnia [●].
  2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy oraz Regulaminu jest prawo polskie.
  3. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Klientem a Centrum Bezpieczeństwa jest język polski.
  4. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Centrum Bezpieczeństwa o zmianie: imienia, nazwiska, adresu do korespondencji, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail oraz w przypadku aktualizacji dokumentu tożsamości (powiadomienie o serii, numerze i dacie ważności dokumentu) lub innych danych, które podał Centrum Bezpieczeństwa.
  5. Korespondencja w formie pisemnej będzie kierowana przez Centrum Bezpieczeństwa na adres do korespondencji wskazany przez Klienta.
  6. Centrum Bezpieczeństwa nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi CyberRescue jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami, na które Centrum Bezpieczeństwa nie miało wpływu mimo zachowania należytej staranności („Siła Wyższa”).
  7. Centrum Bezpieczeństwa nie odpowiada za brak możliwości korzystania z Usługi CyberRescue w przypadku niemożliwości świadczenia Usługi CyberRescue wskutek działania Siły Wyższej obejmującej katastrofy, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy i zamieszki.

Załączniki